中华诗歌网-诗词爱好者的家园

中华诗歌网-诗词爱好者的家园

中华诗歌网,中国作家协会中国作家出版集团主办,中国最大的诗歌类互联网出版平台,权威的诗歌创作交流平台,国家重点文化工程,诗歌的高地,诗人的家园,欢迎投稿!

菜单导航

思忆落红风原文翻译赏析

作者: 中华诗歌网 发布时间: 2021年06月21日 12:11:32
【双调】新水令_思忆落红风原文   思忆

落红风里不闻声,叹东君渐成薄幸。却艳冶,又飘零,叶底残英,刚留住惜花性。

【乔牌儿】对景愁倍增,追思旧行径。苏卿偏识临川令,俏心肠忒志诚。

【风人松】笑将风月好前程,轻付与俊书生。奈春情庭院关不定,被东风吹满宸京。隐隐仙姬去也,悠悠环佩无声。

【拨不断】柳青青,竹亭亭,观绝楼头潇潇景,想尽花间怯怯情,添沉心上厌厌病,都只为剖钗分镜。

【一锭银】寂寂黄昏户半扃,独立闲庭。谁道下一言为定?俺执手到数千回,刬地孤令。

【离亭歇指煞】相逢常约西厢事,到来不奉东墙命。无言暗省,秦楼何夕彩云回,瑶琴昨日冰弦断,碧天今夜孤星耿。露寒衣袂轻,风定帘栊静,偏觉更长漏永。香消不暖梦蝶魂,月明应搅幽禽宿,灯青偏照离鸾影。谁将才子情,说与佳人听?今夜里休来俺梦境。从知道枕儿单,也填不得被儿冷。

  【双调】新水令_思忆落红风拼音解读  

sī yì 思忆

luò hóng fēng lǐ bú wén shēng ,tàn dōng jun1 jiàn chéng báo xìng 。què yàn yě ,yòu piāo líng ,yè dǐ cán yīng ,gāng liú zhù xī huā xìng 。落红风里不闻声,叹东君渐成薄幸。却艳冶,又飘零,叶底残英,刚留住惜花性。

【qiáo pái ér 】duì jǐng chóu bèi zēng ,zhuī sī jiù háng jìng 。sū qīng piān shí lín chuān lìng ,qiào xīn cháng tuī zhì chéng 。【乔牌儿】对景愁倍增,追思旧行径。苏卿偏识临川令,俏心肠忒志诚。

【fēng rén sōng 】xiào jiāng fēng yuè hǎo qián chéng ,qīng fù yǔ jun4 shū shēng 。nài chūn qíng tíng yuàn guān bú dìng ,bèi dōng fēng chuī mǎn chén jīng 。yǐn yǐn xiān jī qù yě ,yōu yōu huán pèi wú shēng 。【风人松】笑将风月好前程,轻付与俊书生。奈春情庭院关不定,被东风吹满宸京。隐隐仙姬去也,悠悠环佩无声。

【bō bú duàn 】liǔ qīng qīng ,zhú tíng tíng ,guān jué lóu tóu xiāo xiāo jǐng ,xiǎng jìn huā jiān qiè qiè qíng ,tiān chén xīn shàng yàn yàn bìng ,dōu zhī wéi pōu chāi fèn jìng 。【拨不断】柳青青,竹亭亭,观绝楼头潇潇景,想尽花间怯怯情,添沉心上厌厌病,都只为剖钗分镜。

【yī dìng yín 】jì jì huáng hūn hù bàn jiōng ,dú lì xián tíng 。shuí dào xià yī yán wéi dìng ?ǎn zhí shǒu dào shù qiān huí ,chǎn dì gū lìng 。【一锭银】寂寂黄昏户半扃,独立闲庭。谁道下一言为定?俺执手到数千回,刬地孤令。

【lí tíng xiē zhǐ shà 】xiàng féng cháng yuē xī xiāng shì ,dào lái bú fèng dōng qiáng mìng 。wú yán àn shěng ,qín lóu hé xī cǎi yún huí ,yáo qín zuó rì bīng xián duàn ,bì tiān jīn yè gū xīng gěng 。lù hán yī mèi qīng ,fēng dìng lián lóng jìng ,piān jiào gèng zhǎng lòu yǒng 。xiāng xiāo bú nuǎn mèng dié hún ,yuè míng yīng jiǎo yōu qín xiǔ ,dēng qīng piān zhào lí luán yǐng 。shuí jiāng cái zǐ qíng ,shuō yǔ jiā rén tīng ?jīn yè lǐ xiū lái ǎn mèng jìng 。cóng zhī dào zhěn ér dān ,yě tián bú dé bèi ér lěng 。【离亭歇指煞】相逢常约西厢事,到来不奉东墙命。无言暗省,秦楼何夕彩云回,瑶琴昨日冰弦断,碧天今夜孤星耿。露寒衣袂轻,风定帘栊静,偏觉更长漏永。香消不暖梦蝶魂,月明应搅幽禽宿,灯青偏照离鸾影。谁将才子情,说与佳人听?今夜里休来俺梦境。从知道枕儿单,也填不得被儿冷。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
 

本文地址:http://www.jnswdx.cn/srmj/151402.html

请遵守互联网相关规定,不要发布广告和违法内容

相关文章